สินค้าและบริการ >>  บริการจัดทำบัญชี 


BFAgroup

Focus Team

บริการจัดทำบัญชี

ปัจจุบันหลายธุรกิจเริ่มมองหาวิธีการลดต้นทุนของกิจการ วิธีการหนึ่งที่เริ่มใช้กันมากขึ้นคือการใช้บริการด้านระบบบัญชีและเงินเดือน จากภายนอก (Outsource) เราจึงพยายามให้บริการงานจัดทำบัญชีและเงินเดือนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด โดยให้ลูกค้ามีต้นทุนต่ำและได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีสูงสุด นั่นคือเรามุ่งเน้นการจัดทำข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง ทันต่อเวลา และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เราได้จัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถให้บริการได้ทั้งภายในและนอกสถานที่ ด้วยความสามารถการจัดทำบัญชีและเงินเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่านทำไมต้อง Focus Team

  เราช่วยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการวางแผนระบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและภาษีอากรโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 20 ปี
  เราพร้อมให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
  เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาทำการ
  เราสามารถปิดงบการเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อผู้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานทางธุรกิจ
  เรามีระบบการควบคุมและสอบทานงานบัญชีและภาษีอากรโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าบริการรับทำบัญชีและยื่นแบบรายเดือน ประกอบด้วย

  ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี อาทิ ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เอกสารสำคัญจ่าย
  จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  จัดทำรายงานทางการการเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา
  สรุปงบการเงินประจำปี พร้อมจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
  นำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์
  จัดทำแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือนและรายปี พร้อมนำส่ง ได้แก่ ภงด 1, 3, 53, 1ก
  จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 พร้อมนำส่ง
  จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลรายปี ภงด 50, 51 พร้อมนำส่ง
  จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนรายปี พร้อมทั้งรายงานสรุปการจ่ายค่าจ้างประจำปี ทั้งนี้ ไม่รวมการแจ้งรายชื่อผู้ประกันตนเข้า-ออกกับสำนักงานประกันสังคม
  ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม


บริการรับทำบัญชีและยื่นแบบรายปี ประกอบด้วย

  ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี อาทิ ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เอกสารสำคัญจ่าย
  จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  สรุปงบการเงินประจำปี พร้อมจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
  นำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์
  จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลรายปี ภงด 50, 51 พร้อมนำส่ง
  ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี


เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมเพื่อรับบริการจัดทำบัญชี

  ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีซื้อ และ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย
  เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
  เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
  Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย


BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


Focus Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2559
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เลื่อนบังคับใช้เป็น 1 มกราคม 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150, 021021533, 021020833 คุณดุลวรรณ์ สกุลดี email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Focus Accounting Online